Kalsnavas pamatskolas padome

 

Kalsnavas pamatskolā, pamatojoties uz Izglītības likuma 30. panta 3. apakšpunktu un Kalsnavas pamatskolas nolikuma 33. un 34. punktu darbojas Kalsnavas pamatskolas skolas padome, kuras nolikumā ir apstiprināti šādi pienākumi un uzdevumi:

 1. Izstrādāt priekšlikumus par:
  • skolas darbības vispārīgiem virzieniem (ārpusstundu aktivitātēm u.c.);
  • par sadarbības pasākumiem starp skolēnu mājām un skolu, vecāku informēšanas kārtību par skolēna sekmēm skolā;
 2. Iepazīties ar skolas budžeta u.c. līdzekļu izlietojumu, skolas normatīvajiem dokumentiem (pēc direktora priekšlikuma);
 3. Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
 4. Ierosināt vai organizēt dažādas akcijas, kuru mērķis ir uzlabot skolas darbu;
 5. Veikt audzinošu, izglītojošu darbu ar skolēniem un viņu vecākiem;
 6. Izteikt priekšlikumus gan direktoram, gan pašvaldībai visos ar skolu saistītajos jautājumos.

Skolas padomes reglaments


 

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

2023./24. mācību gadā

Pirmsskola

Grupa Bērna vārds, uzvārds Vecāka vārds, uzvārds
“Bitītes” Ambrozijs Sinkēvičs Jānis Sinkēvičs
Melānija Veisenkofa Alise Liepiņa
“Pūcītes” Marks Aršvils Daiga Aršvila
Renāte Rone Krista Rone
“Mārītes” Ričards Zīliņš Jānis Zīliņš
Šarlote Sekere Ilze Sekere

Pedagogs pārstāvis – Santa Broka

 

Pamatskola

1.kl. Sanita Russaka
2.kl. Ingūna Mežāne
3.kl. Elīna Rudzīte
4.kl. Linda Ūdre-Rizga
5.kl. Jolanta Vorslova
6.kl. Sanda Kursīte-Jēkabsone
7.kl. Sintija Kopasova
8.kl. Daiga Aršvila
9.kl. Santa Kirilova
Skolēns Paula Zariņa 9.kl.
Pedagogs Regīna Makovska
Direktore Sarmīte Kukāre-Vorslova

 

2021./22. mācību gadā

1.klase

2.klase – Jana Kaverska-Puzāne, Velga Akmene

3.klase

4.klase

5.klase – Solvita Aršvila

6.klase – Sanita Russaka – vadītāja

7.klase – Airita Trofimova

8.klase – Liene Bernāne

9.klase – Anita Medne

Pedagogu pārstāvji – Regīna Makovska

Skolēnu pārstāvji – Eva Medne

Direktore – Gunta Lapsa

 

2020./21.mācību gadā

1.klase

2.klase – Mareks Trofimovs

3.klase – Inese Galviņa

4.klase – Solvita Aršvila

5.klase – Sanita Russaka – vadītāja

6.klase – Airita Trofimova

7.klase – Liene Bernāne

8.klase – Anita Medne

9.klase – Jana Kaverska-Puzāne

Pedagogu pārstāvji – Regīna Makovska

Skolēnu pārstāvji – Eva Medne

Direktore – Gunta Lapsa

 

2019./20.mācību gadā

1.klase – Mareks Trofimovs

2.klase – Inese Galviņa

3.klase – Solvita Aršvila

4.klase Sanita Russaka – vadītāja

5.klase – Airita Trofimova

6.klase – Liene Bernāne

7.klase – Anita Medne

8.klase – Jana Kaverska-Puzāne

9.klase – Madara Mažajeva

Pedagogu pārstāvji – Regīna Makovska, Maira Laure

Skolēnu pārstāvji – Alita Mežāne, Dagnija Mažajeva

Direktore – Gunta Lapsa

 

7.decembra skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi:

 1. Iepazīties ar skolas padomes reglamentu;
 2. Izvirzīt skolas padomes vadītāju , vietnieku un sekretāru;
 3. Iepazīstināt ar plānotajām aktivitātēm pirmsskolā, pamatskolā mācību vides uzlabošanai;
 4. Izglītojamo vērtēšana pirmsskolā un pamatskolā;
 5. Tuvākie pasākumi.

Sēdes gaita

 1. Skolas padomes sēdē tika ievēlēts skolas padomes priekšsēdētājs Jānis Sinkevičs un vietniece Sintija Kopasova, sekretāre Sanita Russaka.
 2. Skolas vadība informēja:
  • skolas virtuvē ir nomainīti metāla trauki uz stikla un keramikas baltajiem traukiem; skolā un pirmsskolā uzlabota virtuves materiālā bāze;
  • no pašvaldības līdzekļiem tiks iegādāti 5 lielie interaktīvie ekrāni skolai klasēs un 1 pirmsskolā. Pirmsskolā pedagogiem tiks iegādāti 2 portatīvie datori;
  • pirmsskolā “Bitīšu” grupiņā iegādāti 2 jauni “spēļpaklāji”;
  • no valsts projekta skolai piešķirti 16 Chrombook portatīvie 1.-6.kl.skolēniem 2023.g., 13 datori 7.-9.kl.skolēniem 2022.g.. Šie datori glabājas skolā un tiek izmantoti mācību stundās pēc nepieciešamības. 4 datori pieejami skolēniem skolas bibliotēkā.

  Skolā plānots:

  • pabeigt remontu 1.stāvā (griesti, grīda);
  • turpmākai vides uzlabošanai nepieciešams remonts kāpņu telpās un 2.stāvā gaitenī;
  • bibliotēkā nepieciešama modernizācija;
  • nepieciešams sporta zāli “nodalīt” ar slēdzamām durvīm pie sportistu kabineta no skolas;
  • lai skolēniem veiksmīgāk notiktu savstarpējā komunikācija, prasme sadarboties un mazāk tiktu patērēts ekrānos sēdēšanas laiks, tad skolā 1.stāvā un foajē,kur vairāk uzturas mazāko klašu skolēni, lūgums nelietot telefons, kā alternatīva no skolas puses tiek piedāvātas galda spēles foajē.
 3. Tā kā ir iestājies tumšais laiks, vecākiem būtiski parūpēties par savu bērnu drošu nokļūšanu mājās un uz skolu tumšajā laikā – NEPIECIEŠAMI ATSTAROTĀJI! Skolā notiks atstarotāju pārbaude 11.12.-5.12.
 4. 21.12. skolas foajē notiks Z-svētku tirdziņš. Aicina tirgot bērnu darinātas lietiņas (lūgums vecākiem izvērtēt,ko skolēni tirgo un kopīgi vienoties par adekvātu cenu, lai prieks gan pārdevējam, gan pircējiem). Nolemts, ka drīkst tirgot arī pašceptus cepumus, taisītas “konfektes”, ja tās iepakotas kā Ziemassvētku dāvaniņas.
 5. Ziemassvētku pasākumi pirmsskolā (19.12. un 20.12.), skolā (22.12.). Izglītojamajiem būs arī pašvaldības gādātās saldumu paciņas.
 6. R.Makovska un E.Spirģe iepazīstina ar vērtēšanas nolikumu skolā un pirmsskolā.

 
5.martā Kalsnavas pamatskolas skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi: 

 1. Informēšana par IT iespēju izmantošanu mācību procesā un saziņā ar skolu.
 2. Iepazīšanās ar skolas pašvērtējuma ziņojumu.
 3. Skolas vestīšu nēsāšanas noteikumi.
 4. Vecāku organizētie pasākumi.
 5. Aicinājums bērniem piedalīties konkursā “Mīļo māmiņ”.
 6. Dažādi jautājumi.

LĒMUMI:

 1. „Kendama” spēli drīkst spēlēt tikai starpbrīžos skolotāju uzraudzībā klasē un foajē telpā.
 2. Aktualizēt jautājumu par brīvpusdienu atteikšanu uzvedības noteikumu regulāru pārkāpumu gadījumos.
 3. Klašu vecāku sapulcēs izrunāt jautājumus par neveselīgas pārtikas lietošanu un novadīt vecākiem savā starpā veselīgas ēdienreizes meistarklasi.
 4. Konkretizēt skolas simbolikas – karoga, skolas dziesmas, skolas logo un skolas vestes lietošanu.
 5. Gadījumos, kad tiek traucētas mācību stundas, aicinājums rakstiskā veidā vecākiem caur e- pastu vai skolas mājas lapu sūtīt ziņojumus skolas vadībai.

12.decembrī  Kalsnavas pamatskolas skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi:

 1. Izmaiņas Kalsnavas pamatskolas padomes reglamentā.
 2. Padomes vadītāja ievēlēšana.
 3. Iepazīstināšana ar izmaiņām skolas normatīvajos dokumentos.
 4. Iepazīstināšana ar skolas budžeta izlietojumu un 2019.gada budžeta plānu.
 5. Informācija par skolas akreditāciju 2019.gada maijā.