Kalsnavas pamatskolā, pamatojoties uz Izglītības likuma 30. panta 3.apakšpunktu un Kalsnavas pamatskolas nolikuma 33. un 34. punktu darbojas Kalsnavas pamatskolas skolas padome, kuras nolikumā ir apstiprināti šādi pienākumi un uzdevumi:

 1. Izstrādāt priekšlikumus par:
  • skolas darbības vispārīgiem virzieniem (ārpusstundu aktivitātēm u.c.);
  • par sadarbības pasākumiem starp skolēnu mājām un skolu, vecāku informēšanas kārtību par skolēna sekmēm skolā;
 2. Iepazīties ar skolas budžeta u.c. līdzekļu izlietojumu, skolas normatīvajiem dokumentiem (pēc direktora priekšlikuma);
 3. Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
 4. Ierosināt vai organizēt dažādas akcijas, kuru mērķis ir uzlabot skolas darbu;
 5. Veikt audzinošu, izglītojošu darbu ar skolēniem un viņu vecākiem;
 6. Izteikt priekšlikumus gan direktoram, gan pašvaldībai visos ar skolu saistītajos jautājumos.

Skolas padomes reglaments

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

 

2021./22. mācību gadā

1.klase

2.klase – Jana Kaverska-Puzāne, Velga Akmene

3.klase

4.klase

5.klase – Solvita Aršvila

6.klase – Sanita Russaka – vadītāja

7.klase – Airita Trofimova

8.klase – Liene Bernāne

9.klase – Anita Medne

Pedagogu pārstāvji – Regīna Makovska

Skolēnu pārstāvji – Eva Medne

Direktore – Gunta Lapsa

 

2020./21.mācību gadā

1.klase

2.klase – Mareks Trofimovs

3.klase – Inese Galviņa

4.klase – Solvita Aršvila

5.klase – Sanita Russaka – vadītāja

6.klase – Airita Trofimova

7.klase – Liene Bernāne

8.klase – Anita Medne

9.klase – Jana Kaverska-Puzāne

Pedagogu pārstāvji – Regīna Makovska

Skolēnu pārstāvji – Eva Medne

Direktore – Gunta Lapsa

 

2019./20.mācību gadā

1.klase – Mareks Trofimovs

2.klase – Inese Galviņa

3.klase – Solvita Aršvila

4.klase Sanita Russaka – vadītāja

5.klase – Airita Trofimova

6.klase – Liene Bernāne

7.klase – Anita Medne

8.klase – Jana Kaverska-Puzāne

9.klase – Madara Mažajeva

Pedagogu pārstāvji – Regīna Makovska, Maira Laure

Skolēnu pārstāvji – Alita Mežāne, Dagnija Mažajeva

Direktore – Gunta Lapsa

 

5.martā Kalsnavas pamatskolas skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi: 

 1. Informēšana par IT iespēju izmantošanu mācību procesā un saziņā ar skolu.
 2. Iepazīšanās ar skolas pašvērtējuma ziņojumu.
 3. Skolas vestīšu nēsāšanas noteikumi.
 4. Vecāku organizētie pasākumi.
 5. Aicinājums bērniem piedalīties konkursā “Mīļo māmiņ”.
 6. Dažādi jautājumi.

LĒMUMI:

 1. „Kendama” spēli drīkst spēlēt tikai starpbrīžos skolotāju uzraudzībā klasē un foajē telpā.
 2. Aktualizēt jautājumu par brīvpusdienu atteikšanu uzvedības noteikumu regulāru pārkāpumu gadījumos.
 3. Klašu vecāku sapulcēs izrunāt jautājumus par neveselīgas pārtikas lietošanu un novadīt vecākiem savā starpā veselīgas ēdienreizes meistarklasi.
 4. Konkretizēt skolas simbolikas – karoga, skolas dziesmas, skolas logo un skolas vestes lietošanu.
 5. Gadījumos, kad tiek traucētas mācību stundas, aicinājums rakstiskā veidā vecākiem caur e- pastu vai skolas mājas lapu sūtīt ziņojumus skolas vadībai.

12.decembrī  Kalsnavas pamatskolas skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi:

 1. Izmaiņas Kalsnavas pamatskolas padomes reglamentā.
 2. Padomes vadītāja ievēlēšana.
 3. Iepazīstināšana ar izmaiņām skolas normatīvajos dokumentos.
 4. Iepazīstināšana ar skolas budžeta izlietojumu un 2019.gada budžeta plānu.
 5. Informācija par skolas akreditāciju 2019.gada maijā.