ATBALSTA PASĀKUMI

 

Kas ir atbalsta pasākumi?

Atbalsta pasākumi ietver dažāda veida pasākumus un metodes, kas palīdz skolēniem ar speciālās izglītības vajadzībām, māčīšanās grūtībām, lēnu darba tempu pārvarēt ierobežojumus mācību procesā.

Kas nosaka atbalsta pasākumu nepieciešamību?

Mācību procesā skolotājs vēro skolēna darba tempu, spējas un var izteikt priekšlikumu vecākiem par spēju testa veikšanas nepieciešamību. Arī vecāki var ierosināt bērnam veikt kādu no spēju testiem.

Atbalsta pasākumu nepieciešamību nosaka logopēda, psihologa atzinums vai pašvaldbas pedagoģiski medicīniskās komisijas (1. – 4. kl.), vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas  (5. – 9. kl.), atzinums.

Intelekta un mācīšanās  spēju izvērtēšanai psihologs veic intelekta spēju testus. Latvijā visbiežāk lietotie testi ir: Vudkoka – Džonsona spēju tests un Vekslera intelekta tests.

Šie testi var palīdzēt saprast, kādā līmenēi ir bērna spējas, kas ir viņa intelektuāli stiprās puses, grūtības, kas, iespējams, traucē kvalitatīvi un atbilstoši vecumposmam apgūt mācību vielu.

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, psihologs sniedz rekomendācijas, kādi atbalsta pasākumi un mācību pieeja bērnam ieteicama mācību apguves procesā.

Mācību priekšmeta skolotāji, pamatojoties uz psihologa rekomendācijām, veido individuālo izglītība splānu, kurā iekļauj atbalsta pasākumus un īpaši piemērotas metodes, lai skolēnam vieglāk būtu iekļauties mācību procesā un apgūt mācību vielu.

Ko paredz atbalsta pasākumi?

Atbalsta pasākumi var ietvert:

  • laika pagarinājumu ikdienas uzdevumu veikšanai, pārbaudes darbos, valsts pārbaudījumos;
  • atgādnes (špikeri);
  • skolotājs mācību procesā pielieto psihologa sniegtās individuālās rekomendācijas, lai skolēnam palīdzētu veikt dotos uzdevumus.

Kā tiek izmantots papildus laiks?

Pamatojoties uz psihologa atzinumu par papildus laika nepieciešamību, skolēnam, veicot pārbaudes darbus, tiek dots papildus laiks, vai vienojoties ar skolotāju, pārbaudes darbu pabeidz citā laikā.

Skolotājs var samazināt darba apjomu, lai skolēns var iekļauties noteiktā laikā.

Valsts pārbaudes darbus, eksāmenus skolēns veic atsevišķā telpā ar noteiktu 30% papildus laiku no paredzētā valsts pārbaudes darba laika, ar noteiktām pauzēm starp pārbaudes darba daļām.

Kas ir atgādnes un kad tās izmanto?

Atgādnes palīdz skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, apgūt standarta prasības.

Atgādnēs uzskatāmā veidā, koncentrētā veidā tiek sniegta informācija, kas mācību stundās ir svarīgākais.

Atgādne stiek veidotas tā, lai izceltu pašu būtiskāko, tēmā galveno.

Atgādnes tiek izmantotas tikai tajā mācību priekšmetā, kurā pēc izpētes rezultātiem psihologs ir noteicis.

Atgādnēm ir jābūt ērti lietojamām, nomaināmām un papildināmām.

Informācijai tajās jābūt vizuāli pārskatāmai, saprotamai, ar krāsu palīdzību jaizceļ galvenais.

Skolēns atgādnes pagatavo kopā ar skolotāju konsultāciju laikā vai patstāvīgi.

Atgādnes var iedādāties arī grāmatnīcā, bet skolēnam jāsaprot atgādnes būtība un pielāgošana uzdevuma veikšanai.

Pārbaudes darbos, valsts pārbaudes darbos var izmantot tikai tos atbalsta pasākumus, atgādnes, kādus skolēns ir izmantojis ikdienas mācību procesa laikā.

Piemēri atgādnēm:

  • likumi (jēdziena formulējums- matemātikā, valodās u.c. mācību priekšmetos);
  • sakarības (mēru sakarības matemātikā u.c.);
  • formulas (matemātikā, fizikā u.c.);
  • algoritmi (norādījumi, kā veikt noteiktu uzdevumu);
  • shēmas (latviešu valodā);
  • tabulas (reizināšanas, dalīšanas u.c.);
  • paraugi (vārdšķiru pasvītrojumu paraugi latviešu valodā).