Darba prioritātes

 

2023./24.mācību gada prioritātes

 

Turpināt pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu visās klasēs un pirmsskolā, uzsverot formatīvās vērtēšanas izmantošanu tālākā mācību procesa organizēšanā.

Turpināt sadarbību ar vecākiem, akcentējot līdzatbildības nodrošināšanu bērna izaugsmes veicināšanā.

Stiprināt sadarbību starp skolu un PI grupām.

Radīt pirmsskolas iestādē fiziski un emocionāli drošu, izzinošu, attīstošu un iekļaujošo mācību vidi.

Metodiskā darba prioritātes

Veicināt lasītprasmi un tekstpratību gan pirmsskolā, gan pamatskolā.

Iekļaut jaunā mācību satura vērtēšanas elementus Kalsnavas pamatskolas 1.-9.klases sasniegumu vērtēšanas kārtībā un aprobēt tos līdz 2023,gada 31.decembrim.

Audzināšanas darba prioritāte

Turpināt skolas pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā, iedzīvinot mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās un skolēnu savstarpējās attiecībās skolas vērtības: mērķtiecība, sadarbība, cieņa.

 

2022./23.mācību gada prioritātes

 

Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana visās klasēs, uzsverot formatīvās vērtēšanas izmantošanu tālākā mācību procesa organizēšanā.

Sadarbība un atbalsts vecākiem, akcentējot līdzatbildības nodrošināšanu bērna izaugsmes veicināšanā.

Audzināšanas darba prioritāte

Skolas pozitīva tēla veidošana sabiedrībā, iedzīvinot mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās un skolēnu, pedagogu un vecāku savstarpējās attiecībās skolas vērtības: mērķtiecība, sadarbība, cieņa.

 

 

 

2021./22.mācību gada prioritātes

 

Veicināt emocionālā mikroklimata uzturēšanu.

Turpinot pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu, aktualizēt vērtēšanas prasmes.

Pilnveidot skolas vidi informācijas tehnoloģiju efektīvai lietošanai mācību procesa organizēšanā dažādos apstākļos.

 

 

 

2020./21.mācību gada prioritātes

 

Mūsdienīga un efektīva mācību stunda.

Atbalsts skolēnu individuālajām vajadzībām.

Skolas Attīstības plāna 2021./22. m.g. – 2023./24. m.g. izstrādāšana.

Pilnveidotā mācību satura realizēšana 1., 4., 7. klasēs un pedagogu sadarbība tā ieviešanas procesā.

 

 

 

2019./20.mācību gada prioritātes

 

Jaunā mācību satura aprobācija.

Skolēnu motivācijas stiprināšana individuālajai izaugsmei un mērķu izvirzīšanai.

Kvalitatīva mācību stunda:  skolēnam saprotami definēts sasniedzamais rezultāts, jēgpilni mācību uzdevumi un efektīva atgriezeniskā saite.

Pedagogu sadarbība un iegūtās pieredzes popularizēšana; mācību un materiālās bāzes papildināšana jaunā mācību satura nodrošināšanai.