Kalsnavas pamatskolas līdzpārvalde

 

Kalsnavas pamatskolā, saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13.panta trešo daļu un Jaunatnes likuma 7.panta 2.punktu darbojas skolēnu līdzpārvalde, kuras reglamentā noteikti šādi mērķi un uzdevumi:

Panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanai.

Skolēnu līdzpārvaldes galvenie uzdevumi ir šādi:

  • sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  • pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  • iesaistīties mācību un skolas sadzīves apstākļu uzlabošanā;
  • risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
  • apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
  • sadarboties ar citu izglītības iestāžu izglītojamo padomēm pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.

Līdzpārvaldes reglaments