EFS projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Saite: Par projektu | Valsts izglītības attīstības aģentūra (viaa.gov.lv)

EFS projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2021./2022.m.g.
Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots panākt, ka:

  1. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītības iestādēs ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta izglītības iestādes darba sastāvdaļa;
  3. Izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām;
  4. Izglītības iestāde plāno un regulāri, mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvelē.

Projektā kā tieši iesaistītās izglītības iestādes, kurās strādā pedagogi karjeras konsultanti, darbojas vairākās Madonas novada skolas: Madonas Valsts ģimnāzija, Madonas pilsētas vidusskola, Cesvaines vidusskola, Ērgļu vidusskola, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Barkavas pamatskola, Bērzaunes pamatskola, Degumnieku pamatskola, Dzelzavas pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Liezēres pamatskola, Praulienas pamatskola.

Pedagogs karjeras konsultants ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.
  1. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā.
  2. PKK līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.
  3. PKK veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm.
  4. PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamajiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; pamatojoties uz izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā.
  5. PKK piesaista ārējos sadarbības partnerus – uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un mākslas skolas – dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei.

Kalsnavas pamatskolā karjeras konsultanta darbu šajā mācību gadā veiks Jolanta Pabērza

Karjeras projekts 2021_22_m_g_

PKK plāns 2021_22_m_g_

Kā notiek individuālā karjeras konsultācija skolā

2021./2022.mācību gada 1.semestra darba izvērtējums karjeras projektā

Paveiktais Karjeras projektā 2021./2022.mācību gada 1.semestrī

Informācija par Karjeras nedēļu

KAA pasākums  “Absolventa stunda”

KAA pasākums “Izglītības iespējas Ogres tehnikumā”

E-konference “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”

Projekta darbība 2020. – 2021.m.g.

KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMI KALSNAVAS PAMATSKOLĀ PROJEKTA ‘’KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” IETVAROS
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošinot karjeras vadības prasmju apguvi skolās, ceļot izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivējot profesijas un nodarbinātības izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. Reāli Madonas pašvaldībā projekts sāka darbu 2017.gada martā.

 

Pirmie soļi projekta darbībā bija neziņas pilni: uzreiz bija pasākumu gūzma, pasākumu dokumentācija, pasākumu organizēšana, komunikācija ar skolas vadību, skolēniem, pašvaldību. Gāja jau visādi. Pamazām viss nostājās savās vietās, ar katru pasākumu krājās pieredze, kā labāk plānot, organizēt, iesaistīt, motivēt. Kalsnavas skolas un pagasta vadība ir atbalstošas, klašu audzinātāji ieinteresēti, bērni priecīgi par iespēju klātienē apmeklēt darba vietas, iepazīstot profesijas un dažādas nodarbes. Madonas karjeras izglītības pedagogu grupa (sākumā Sarmītes Jansones, pēc tam Vivitas Vecozolas vadībā) ir saliedēta, atsaucīga, darbīga.

Atskatoties uz paveikto, droši var teikt, ka projekta darbības laikā bijuši vērtīgi, izzinoši pasākumi, mācību iestāžu apmeklējumi, Atvērto durvju dienās, ekskursijas, tikšanās, profesiju darbnīcas, grupu nodarbības. Tas ir palīdzējis skolēniem pilnveidot sevi: izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses, izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru, attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņu, pašpaļāvību, prasmi prezentēt savu veikumu, mērķu izvirzīšanu un darbības plānošanu mācību un personīgajā dzīvē. Skolēni ir mācījušies analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.

Iesaistot skolēnus pasākumos, viens no svarīgajiem nosacījumiem bija vecumgrupu interešu un vajadzību ievērošana. Ar 1.- 4. klašu skolēniem līdz 2019./2020.mācību gadam apmeklējām lauku saimniecības. Bērzaunes pagasta z/s “Aizupes” skolēni iepazinās ar laukstrādnieka un maizes cepēja darbu, vēroja maizes cepšanas procesu. Kalsnavas pagasta z/s “Gribēni” skolēni uzzināja, kā rit darbs putnkopības saimniecībā, kāda ir sadarbība ar citām valstīm, kuras svešvalodas labi jāzin, lai kontaktētos ar sadarbības partneriem un klientiem. Turpat kaimiņos apmeklējām vetārstes L. Butānes piemājas saimniecību, kur tiek audzētas kazas. Skolēni vēroja, klausījās, uzzināja, kādai jābūt izglītībai, kas jāapgūst, lai darba rezultāts būtu veiksmīgs.

Bija tikšanās ar žurnāla “Medības. Makšķerēšana. Daba.” darbinieku V. Aleksandrovu, kurš skolēniem saprotamā valodā stāstīja par savu darba pieredzi, mācību iestādēm, kur apgūst preses darbinieku profesijas, cik šīs profesijas aktuālas mūsdienās. Skolēni darbojās praktiski, atklājot fotografēšanas mākslas ‘’stiķus”. Neaizmirstamas paliks viesošanās pie Liezēres bitenieka S. Akmana. Skolēniem bija iespēja izvērtēt, kādas rakstura īpašības vajadzīgas, lai strādātu pie bitēm. Skolēni uzzināja, kur var apgūt šo profesiju. Bija iespēja darboties praktiski: atpazīt dažādu augu ziedus, salikt kopā rāmīšus, kurināt dūmekli. Grupu nodarbībā ar Ingu Biti skolēni izzināja savas intereses, spējas, talantus un attīstīja izpratni par to, kas es esmu, kādas ir manas raksturīgākās īpašības, kāda ir mana dzīves misija.

Plašāks pasākumu un nodarbību spektrs bija 5.-9.klašu grupā: dažādu darba vietu apmeklējumi, meistardarbnīcas, Atvērto durvju dienu apmeklējumi mācību iestādēs, tikšanās ar dažādu jomu pārstāvjiem, grupu nodarbības populāru lektoru vadībā, centralizētie karjeras attīstības atbalsta pasākumi Madonā. Apmeklējām lidostu ‘’Rīga’’, Lāču maizes ceptuvi, Rēzeknes “Latgales Druku”, Austrumlatvijas koncertzāli GORS, Rēzeknes Robežapsardzes koledžu, Preiļos tirdzniecības uzņēmumu SIA Picu Bode un podnieka R.Andersona meistardarbnīcu, Burtnieku zirgaudzētavu, Valmieras drāmas teātri, Beverīnas novadā piemājas saimniecību “Vīnkalni”, Jaunkalsnavā šūšanas pakalpojumu darbnīcu pie I.Blūmas. Bija tikšanās ar ēdināšanas uzņēmuma Ģimenes sēta pārstāvi V.Solovjevu, kura iepazīstināja ar pavāra darba specifiku un novadīja meistardarbnīcu- galda klāšanas kultūra. Siguldā Mazās Brīnumzemes centrā skolēni iepazina inženierzinātņu jomas profesijas (programmētājs, elektroniķis, būvinženieris). Plašs un aizraujošs pasākums Kalsnavas pamatskolā bija ‘’Nepareizais vai pareizais ceļš uz karjeru”, kurā piedalījās  projektā iesaistīto skolu komandas. Atraktīvi izzinošā veidā skolēni iepazinās ar kineloga, neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķes un jauniešu centra speciālista profesijām.

Atvērto durvju dienās apmeklējām nodarbības Aizkraukles PV, Ogres tehnikumā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas filiālē Barkavā. Vērtīga bija tikšanās ar Mārtiņu Geidu (specializācija karjeras konsultēšanā). Praktiski darbojoties, 7.-9.klašu skolēni izvērtēja savas spējas, prasmes un izvēles. Tiekoties ar Anitu Dzelzkalēju-  Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” lektori, 7.-9.klašu skolēni mācījās plānot un strukturēt savus nākotnes nodomus, lai mērķtiecīgi ietu uz iecerēto nākotnes profesiju. Veiksmīgi bija kopīgie pasākumi Madonā: “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”, “Profesiju rēbuss”.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pozitīvais devums liels. Tas ir labs atspēriens mūsdienīgai pieejai karjeras izglītībā, īstenojot tās mērķus mācību priekšmetu stundās, klases stundās, individuālās nodarbībās, dažādos ārpusstundu pasākumos.

Informāciju sagatavoja: Astrīda Eiduka

Pedagogs karjeras konsultants Kalsnavas pamatskolā

 

Karjeras atb. darba plāns -2019.- 2020. Kalsnavas sk.

Karjeras atbalsta pasākums Siguldā “Inženierzinātņu jomas profesijas” 2019.g. 10.jūnijā (Kalsnavas p-sk. skolēni)  

Vai Tu jau esi izlēmis, par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs Tava dzīves profesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā…. jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst.  Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ devāmies ciemos uz Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centru, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus. Skolēni gan darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā – pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, gan arī paši strādāja praktiskajā darbnīcā.

    Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja, kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā – darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu pasaules maketu. Bērniem un jauniešiem tika dots uzdevums – atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

Esam pārliecināti, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar mehatronikas jomu. Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un pietiek drosmes nepadoties arī grūtībās!

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante A.Eiduka

 

Karjeras atbalsta pasākums “Gan bagāta lauku sēta’’: viesošanās Jāņukalnā pie vetārstes Ligijas Butānes un “Gribēnos” pie Līgas Rogas

2019.gada 30.maijā Kalsnavas pamatskolas 1.-3.klašu skolēni apmeklēja lauku saimniecības ar putnkopības un kazu audzēšanas novirzieniem. Skolēni iepazinās ar lauksaimnieka darbu, vēroja darba vidi un darba apstākļus. “Gribēnu’’ saimniecībā    skolēni uzzināja par dažādu putnu audzēšanu. Saimniece izstāstīja, kā notiek produkcijas pārdošana, kur tiek realizēta produkcija, kas jāzin, lai nodarbotos ar putnu audzēšanu.

Kazu audzēšanas saimniecībā skolēni uzzināja, kā tiek turētas kazas, kā tās jāaprūpē, cik vērtīga iegūtā produkcija: piens, siers, vilna. Ligija Butāne pastāstīja par savu vetārstes darbu, cik svarīgas šīs profesijas zināšanas lauku saimniecībā. Skolēniem bija iespēja vērot, kā kazas ganās, kā jārūpējas par mazajiem kazlēniem.

Viesošanās lauku saimniecībās bērniem sagādāja neviltotu prieku.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante A.Eiduka

 

 

Karjeras atbalsta pasākums “Trīs labas lietas un mana izvēle”

Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kalsnavas pamatskolā 2019.g. 5. aprīlī.

7., 8. un 9.kl. nodarbības vadīja karjeras izglītības konsultants, Mg.Edu. Mārtiņš Geida. Nodarbību mērķis- pašnovērtējuma veikšana, karjeras izvēles prasmju attīstīšana un lēmumu pieņemšana, darba pasaules iepazīšana.

Mārtiņš Geida iepazīstināja ar savu dzīves gājumu, apgūtām dažādām profesijām, darba pieredzi, izglītības iespējām Latvijā. Sarunas pamatjautājumi bija: baidīties vai būt drosmīgam, mācīties vai nemācīties, domāt- runāt- darīt.

9.kl. skolēniem nodarbība turpinājās Alunāna parkā: pašnovērtējuma veikšana ar šaujamloku,- tika dota iespēja izvērtēt savas prasmes, vērtības un izvēles, padomāt par nākotnes profesijas apzinātu izvēli.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante A.Eiduka, foto M. Mežāne

Tikšanās ar absolventu Ē.Roni

2019.g. 4.martā 7.-9.kl. skolēni tikās ar Smiltenes tehnikuma audzēkni Ēriku Roni. Ēriks Kalsnavas pamatskolu beidza 2017./2018.m.g. Savu izvēli, mācīties par ceļu būves speciālistu, novērtē pozitīvi.

Ērika stāstījums par Smiltenes tehnikumu bija pārliecinošs. Skolēni uzzināja, kādas profesijas var apgūt tehnikumā, kādas ir prasības un noteikumi sekmīgam mācību procesam, kādas ir brīvā laika pavadīšanas iespējas. Skolēni klausījās ar interesi. 9.kl. absolventiem labs piedāvājums, kur turpināt mācības.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante A.Eiduka, foto G.Lapsa

2019.g. 25. janvārī Kalsnavas pamatskolā notika karjeras izglītības pasākums “Ar interesi un atbildību!” Nodarbības 3.-7.kl. skolēniem vadīja žurnāla “Medības. Makšķerēšana.Daba.” darbinieks Valdis Aleksandrovs. Skolēni iepazinās ar žurnālista, korektora un citām ar presi saistītām profesijām, darba specifiku, iespējām apgūt attiecīgās profesijas.

Skolēni uzzināja par žurnālistikas žanriem (TV, radio, presi, internetvidi). Radās izpratne, kas nepieciešams un ir svarīgākais preses darbinieka profesijā: prasme rakstīt  bez kļūdām,  uzrakstīt interesanti un saistoši par attiecīgo tēmu, spēja komunicēt un būt labam psihologam.

Valdis Aleksandrovs iepazīstināja ar savu darba pieredzi, interesantākajiem atgadījumiem, ar kādiem cilvēkiem ticies, veicot žurnālista darbu.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante A.Eiduka