Kalsnavas pamatskolā, pamatojoties uz Izglītības likuma 30. panta 3.apakšpunktu un Kalsnavas pamatskolas nolikuma 33. un 34. punktu darbojas Kalsnavas pamatskolas skolas padome, kuras nolikumā ir apstiprināti šādi pienākumi un uzdevumi:

 1. Izstrādāt priekšlikumus par:
  • skolas darbības vispārīgiem virzieniem (ārpusstundu aktivitātēm u.c.);
  • par sadarbības pasākumiem starp skolēnu mājām un skolu, vecāku informēšanas kārtību par skolēna sekmēm skolā;
 2. Iepazīties ar skolas budžeta u.c. līdzekļu izlietojumu, skolas normatīvajiem dokumentiem (pēc direktora priekšlikuma);
 3. Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
 4. Ierosināt vai organizēt dažādas akcijas, kuru mērķis ir uzlabot skolas darbu;
 5. Veikt audzinošu, izglītojošu darbu ar skolēniem un viņu vecākiem;
 6. Izteikt priekšlikumus gan direktoram, gan pašvaldībai visos ar skolu saistītajos jautājumos.

 

SKOLAS PADOMES SASTĀVS

 2018./19.mācību gadā

1.klase – Inese Galviņa

2.klase – Solvita Aršvila

3.klase – Sanita Russaka- vadītāja

4.klase  – Airita Trofimova

5.klase  – Liene Bernāne

6.klase   – Anita Medne

7.klase – Jana Puzāne

8.klase – Madara Mažajeva

9.klase – Velga Akmene

Pedagogu pārstāvji –  R.Makovska, L.Štāle

Skolēnu pārstāvji – Dagnija Mažajeva, Marija Mežāne

Direktore – Gunta Lapsa

5.martā Kalsnavas pamatskolas skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi: 

 1. Informēšana par IT iespēju izmantošanu mācību procesā un saziņā ar skolu.
 2. Iepazīšanās ar skolas pašvērtējuma ziņojumu.
 3. Skolas vestīšu nēsāšanas noteikumi.
 4. Vecāku organizētie pasākumi.
 5. Aicinājums bērniem piedalīties konkursā “Mīļo māmiņ”.
 6. Dažādi jautājumi.

LĒMUMI:

 1. „Kendama” spēli drīkst spēlēt tikai starpbrīžos skolotāju uzraudzībā klasē un foajē telpā.
 2. Aktualizēt jautājumu par brīvpusdienu atteikšanu uzvedības noteikumu regulāru pārkāpumu gadījumos.
 3. Klašu vecāku sapulcēs izrunāt jautājumus par neveselīgas pārtikas lietošanu un novadīt vecākiem savā starpā veselīgas ēdienreizes meistarklasi.
 4. Konkretizēt skolas simbolikas – karoga, skolas dziesmas, skolas logo un skolas vestes lietošanu.
 5. Gadījumos, kad tiek traucētas mācību stundas, aicinājums rakstiskā veidā vecākiem caur e- pastu vai skolas mājas lapu sūtīt ziņojumus skolas vadībai.

12.decembrī  Kalsnavas pamatskolas skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi:

 1. Izmaiņas Kalsnavas pamatskolas padomes reglamentā.
 2. Padomes vadītāja ievēlēšana.
 3. Iepazīstināšana ar izmaiņām skolas normatīvajos dokumentos.
 4. Iepazīstināšana ar skolas budžeta izlietojumu un 2019.gada budžeta plānu.
 5. Informācija par skolas akreditāciju 2019.gada maijā.