Skolas padomes sastāvs

 
 

Sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un sabiedrību, izveidota Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar pašas Skolas padomes izstrādātu, direktores apstiprinātu Skolas padomes reglamentu.

Skolas padomes sastāvā ir skolēnu vecāki, pedagogi, direktore, direktores vietniece saimnieciskajā darbā un līdzpārvaldes vadītāja.

 

Pienākumi un uzdevumi – izstrādāt priekšlikumus par:

  • skolas darbības vispārīgiem virzieniem (ārpusstundu aktivitātēm u.c.);
  • par sadarbības pasākumiem starp mājām un skolu, vecāku informēšanas kārtību par skolēna sekmēm skolā);
  • akceptēt skolas budžeta u.c. līdzekļu izlietojumu, skolas normatīvajiem dokumentiem (pēc direktores priekšlikuma);
  • risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
  • ierosināt vai organizēt dažādas akcijas, kuru mērķis ir uzlabot skolas darbu;
  • veikt audzinošu, izglītojošu darbu ar skolēniem un viņu vecākiem;
  • izteikt priekšlikumus gan direktorei, gan pašvaldībai visos ar skolu saistītajos jautājumos.