Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Zinību diena

Kaut arī melnais lietus mākonis izjauca 1. septembra Zinību dienas scenāriju, tomēr kopējo svētku noskaņojumu tas nespēja izkliedēt.

Skolas foajē bija piepildīts pilnum pilns, un kā nu ne, jo pasākums bija kupli apmeklēts no vecāku puses un arī mūs pašu ir gana daudz – 125 skolēni, septiņpadsmit pedagoģiskie darbinieki, divpadsmit tehniskie darbinieki.

    Pasākumu ievadīja skolas direktore Gunta Lapsa kopā ar kādu īpašu putnu, kurš bija ieradies no Kalsnavas arborētuma, jo bija dzirdējis, ka 2. un 3. klases skolēni šogad piedalīšoties e-twinning projektā un  arborētumā tikšot izvietota kukaiņu māja. Par to tad un arī citiem skolas šī mācību gada jaunumiem putns gribēja noskaidrot. Pie reizes viņš bija atnesis sveicienus šī gada 15 pirmklasniekiem, kā arī tādus brīnumus kā milzu ozola lapas, uz kurām varēšot rakstīt tāpat kā uz burtnīcas lapām un putna pienu.

   Pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis savā apsveikuma runā pieminēja, ka šovasar ir izremontēta skolēnu garderobe un zēnu mājturības kabinets papildināts ar jauniem darbarīkiem un citiem mācību līdzekļiem.

  Skolas padomes priekšsēdētāja Vineta Vorslova uzsvēra, ka vecāku pienākumi nedrīkst aprobežoties tikai ar rūpēm par bērnu apģērbu, nogādāšanu līdz skolai, kur tad nodotu tikai pedagogu atbildībā. Ir nepieciešama cieša vecāku un skolas sadarbība, lai sasniegtu maksimālu rezultātu. V.Vorslova arī aicināja vecākus pieteikties darbam skolas vecāku padomē.

   Pasākuma svinīgo norisi papildināja Ralfa Puzāna izpildītais skaņdarbs „Dar man , tēvis, pastaliņas” un skolas himna 6.klases pārstāvju un skolotāju sniegumā.

   Zinību diena turpinājās klasēs, kur noritēja klases audzināšanas stundas. Uz trim no tām ieradās arī direktore. 2. klasē, lai pasniegtu diplomus par aizvadītā gada dalību konkursā „Iepazīsti putnu pasauli”, kurš noritēja astoņās kārtās un piedalījās 585 dalībnieki no 49 skolām;  6. klasē, lai septiņiem skolēniem – Diānai Lopatko, Elīnai Kalniņai, Meldrai Ogai, Dāvim Vintišam, Renāram Znotiņam, Reinim Kukāram un Emīlam Vorslovam izsniegtu brīvprātīgo darbinieku darba uzskaites grāmatiņas, bet 8.klasē piedalījās klases vecāku sapulcē, kurā audzinātāja Maira Laure iepazīstināja savas klases vecākus ne tikai ar klases, bet arī skolas aktualitātēm, kā arī ar valsts iniciētajām pārmaiņām mācību saturā un mācīšanas un mācīšanās pieejā.

  Patiesi, šis mācību gads Kalsnavas pamatskolai atkal būs īpašs. Šoreiz ar dalību kā pilotskolai jaunā mācību satura aprobācijā ( par mācīšanās pieejas maiņu Latvijas skolās un pirmsskolās vairāk varat uzzināt www.skola2030.lv/ ).

  Pēc vasarā apmeklētajiem pedagogu tālākizglītības semināriem mūsu skolotāji ir gatavi uzsākt aprobācijas darbu. Pirmās redzamās pārmaiņas šajā jomā jau ir skatāmas atsevišķu mācību klašu noformējumā, kā arī jaunajā skolēnu dienasgrāmatā – plānotājā. Tāpat novitāte būs sākumskolas adaptācijas dienas.

  Projektā katrai skolai bija jāizvēlas viena joma, jeb caurvija. Mūsu izvēle - pašvadība.

  Jau pagājušajā gadā katrai klasei bija jāizvēlas klases moto. Aizvadot brīvdienās, direktore uzsvēra, ka, rudenī atgriežoties skolā, moto, jeb mērķim jābūt ne tikai klasei kopumā, bet arī katram pašam individuāli. Septembra mēneša uzdevums pašvadības caurvijas īstenošanā – darbs ar mērķiem, t.i., saprast, kas ir mērķis, kāpēc tāds ir vajadzīgs, kā to izvirzīt, kā realizēt.

    Kā skolas kopīgais mērķis pedagoģiskās padomes sēdē tika apstiprināts vārds „MĀCĀMies” 

    Tas sevī iekļauj gan mācīšanas, gan mācīšanās procesu, gan sadarbību, gan drosmi uzdrīkstēties un nenobīties, gan spēku nepadoties un izturēt, lai mācību gada beigās ar gandarījumu varētu ieraudzīt, ko ir izdevies izmainīt sevī, kā ir izdevies izaugt ne tikai fiziski, bet arī morāli un garīgi.

  Lai mums visiem kopā izdodas veiksmīgi realizēt savus izvirzītos mērķus!

  Lai jaunais mācību gads ir radošs, darbīgs, pozitīvām emocijām bagāts!

 

Gunta Lapsa